KCHF

Hlásenie IHF


Údaje o skúške


Údaje o farbiaroviÚdaje o majiteľoviRozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet Najnižšie známky pre cenu Koef. Max. počet bodov Známka za výkon Počet bodov Poznámka
I. II. III.
1 Dohľadávka na remeni 4 3 2 30 120
2 Durenie 3 2 - 10 40
3 Hlasité stavanie 3 2 - 10 40
4 Hlásenie zastrelenej zveri - - - 10
5 Oznamovanie zastrelenej zveri - - - 10
6 Správanie sa pri zastrelenej zveri 3 2 2 6 24
7 Chuť do práce 4 3 2 10 40
Najnižší počet bodov pre cenu 238 172 92
Cena Celkový počet bodov
Rozhodca


Rozhodcovská tabuľka - strana 2
1 Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele
2 Správnosť vedenia farbiara pri práci
3 Dĺžka práce so psom na remeni
4 Koľkokrát sa robil predsled
5 Koľkokrát bol pres priložený na prácu
6 Hlásenie psa
- na stope
- po zočení zveri
7 Dĺžka durenia a čas
8 Stavanie zveri
- doba stavania
- hlásenie
9 Hlásenie zastrelenej zveri
- dĺžka
- hlas
10 Oznamovanie zastrelenej zveri
- na akú vzdialenosť
- akým spôsobom
11 Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri
12 Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča
13 Deň a hodina
- postrelenia zveri
- priloženia psa na prácu
- ukončenia dohľadávky

Zaslanim hlásenia IHF udeľujete súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov
poskytnutých Klubu chovateľov farbiarov (ďalej len „KCHF“), Štefánikova 10, Bratislava 811 05 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom zverejnenia osobných údajov v zozname absolvovaných bonitácii, ktoré sa zverejňujú na webovej stránke KCHF http://www.klubchovatelovfarbiarov.sk/
Obsah použitých osobných údajov tvorí:
meno a priezvisko, titul obec trvalého pobytu